Privacyreglement

Privacyreglement

Doel en reikwijdte van dit privacyreglement

Doel van dit reglement is het vastleggen en publiceren van de maatregelen die Huisartspraktijk Langbroek heeft genomen om de privacy van zijn patiënten te waarborgen. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking, geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd, van patiëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins.
 3. Doeleinden zijn:
  1. Gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
  2. Gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en de praktijkaccreditering;
  3. Andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidgegevens, erfelijke gegevens

 1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk door publicatie van dit reglement op de website de praktijk.
 2. Algemene patiëntgegevens worden alléén in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
  1. Verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
  2. Verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  3. Verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
 3. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt wanneer de verwerking gebeurt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 4. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of de verwerking noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartspraktijk Langbroek heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennisnemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
 2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.
 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
 6. Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.